દેશનું નામ બદલાયું, હવે ઇન્ડિયા નહીં ભારત લખાશે: G20 માં મહેમાનોને રાષ્ટ્રપતિના આમંત્રણ પત્રિકામાં પણ ઇન્ડિયા ની જગ્યાએ પ્રેસીડેન્ટ ઓફ ભારત લખાયું

દેશનું નામ બદલાયું, હવે ઇન્ડિયા નહીં ભારત લખાશે: G20 માં મહેમાનોને રાષ્ટ્રપતિના આમંત્રણ પત્રિકામાં પણ ઇન્ડિયા ની જગ્યાએ પ્રેસીડેન્ટ ઓફ ભારત લખાયું