રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આજથી ગુજરાતના બે દિવસના પ્રવાસે, ઈ-વિધાનસભાનું લોકાર્પણ કરી સત્રનો કરાવશે પ્રારંભ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આજથી ગુજરાતના બે દિવસના પ્રવાસે, ઈ-વિધાનસભાનું લોકાર્પણ કરી સત્રનો કરાવશે પ્રારંભ