પ્રતિભા જૈન અમદાવાદના અને પિન્કીબેન સોની બન્યા વડોદરાના નવા મેયર, આવતી કાલે રાજકોટને મળશે નવા મેયર

પ્રતિભા જૈન અમદાવાદના અને પિન્કીબેન સોની બન્યા વડોદરાના નવા મેયર, આવતી કાલે રાજકોટને મળશે નવા મેયર