14મી ડિસેમ્બરે પીએમ મોદીના હસ્તે અમદાવાદમાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનું ઉધ્દ્રાટન; એક મહિનામાં  દેશ-વિદેશથી લાખો હરિભક્તો લેશે લાભ

14મી ડિસેમ્બરે પીએમ મોદીના હસ્તે અમદાવાદમાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનું ઉધ્દ્રાટન; એક મહિનામાં દેશ-વિદેશથી લાખો હરિભક્તો લેશે લાભ