પ્રકાશ રાજનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન કહ્યું, ‘સનાતન ધર્મ ડેન્ગ્યુ જેવો છે, તેની નાબૂદી ખૂબ જ જરૂરી છે’

પ્રકાશ રાજનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન કહ્યું, ‘સનાતન ધર્મ ડેન્ગ્યુ જેવો છે, તેની નાબૂદી ખૂબ જ જરૂરી છે’