ભારતના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર રમેશબાબુ પ્રજ્ઞાનાનંદ ચેસ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યો, વિશ્વના ત્રીજા નંબરના ખેલાડી અમેરિકન ફેબિયાનો કારુઆનાને હરાવ્યો

ભારતના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર રમેશબાબુ પ્રજ્ઞાનાનંદ ચેસ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યો, વિશ્વના ત્રીજા નંબરના ખેલાડી અમેરિકન ફેબિયાનો કારુઆનાને હરાવ્યો