જમ્મુ-કાશ્મીરના કાઝીગુંડમાં રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં ફરી મોટી ચૂક: સુરક્ષા ઘેરામાં ઘૂસ્યા લોકો, રાહુલે કહ્યું-‘ભીડ કાબૂમાં કરનાર લોકો દેખાયા જ નહીં’

જમ્મુ-કાશ્મીરના કાઝીગુંડમાં રાહુલ ગાંધીની સુરક્ષામાં ફરી મોટી ચૂક: સુરક્ષા ઘેરામાં ઘૂસ્યા લોકો, રાહુલે કહ્યું-‘ભીડ કાબૂમાં કરનાર લોકો દેખાયા જ નહીં’