પીએમ નરેન્દ્ર મોદીજીના માતા હીરાબાનું 100 વર્ષની ઉંમરે થયું નિધન, ગાંધીનગર સેક્ટર 30ના સ્મશાનમાં કરવામાં આવ્યા અંતિમસંસ્કાર

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીજીના માતા હીરાબાનું 100 વર્ષની ઉંમરે થયું નિધન, ગાંધીનગર સેક્ટર 30ના સ્મશાનમાં કરવામાં આવ્યા અંતિમસંસ્કાર