પીએમ મોદીની કોરોના મામલે બે કલાક હાઇ લેવલ મીટિંગ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલર્સ માટે નવી ગાઈડલાઈન્સ જાહેર, ફરજિયાત થઇ શકે છે માસ્ક

પીએમ મોદીની કોરોના મામલે બે કલાક હાઇ લેવલ મીટિંગ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલર્સ માટે નવી ગાઈડલાઈન્સ જાહેર, ફરજિયાત થઇ શકે છે માસ્ક