આવતીકાલે PM મોદી લેશે મોરબીની મુલાકાત; પુલ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા તથા ઘાયલ થયેલા લોકોના પરિવારજનોને મળશે

આવતીકાલે PM મોદી લેશે મોરબીની મુલાકાત; પુલ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા તથા ઘાયલ થયેલા લોકોના પરિવારજનોને મળશે