PM Modi
PM Modi
PM Modi
PM Modi

PM મોદીએ મોરબીમાં ઘટનાસ્થળ અને હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી, પીડિતોને શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવા સૂચના આપી