પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે દિલ્હીમાં 3,000 થી વધુ EWS ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન કરશે; ઝૂંપડપટ્ટીના રહેવાસીઓને સોંપશે ફ્લેટની ચાવીઓ

પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે દિલ્હીમાં 3,000 થી વધુ EWS ફ્લેટનું ઉદ્ઘાટન કરશે; ઝૂંપડપટ્ટીના રહેવાસીઓને સોંપશે ફ્લેટની ચાવીઓ