સનાતન ધર્મના મુદ્દાને લઈને PM મોદીની કડક સુચના; તમામ મંત્રીઓને જે સત્ય છે એ જ બોલવાની સૂચના અને India કે ભારત નામના  વિવાદમાં નિવેદનબાજી ન કરવા કહ્યું

સનાતન ધર્મના મુદ્દાને લઈને PM મોદીની કડક સુચના; તમામ મંત્રીઓને જે સત્ય છે એ જ બોલવાની સૂચના અને India કે ભારત નામના વિવાદમાં નિવેદનબાજી ન કરવા કહ્યું