સતત ત્રીજા વર્ષે દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિયતા નેતા બન્યા ભારતના પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બિડેન 7માં નંબર પર, મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિ બીજા નંબરે

સતત ત્રીજા વર્ષે દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિયતા નેતા બન્યા ભારતના પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બિડેન 7માં નંબર પર, મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિ બીજા નંબરે