17મા પ્રવાસી ભારતીય સંમેલનમાં ભાગ લેવા પીએમ મોદી પહોંચ્યા ઈન્દોર: સ્થળ પર ધક્કામુક્કી થતા સીએમએ માંફી માગી કહ્યું- હોલ નાનો પડ્યો, પણ દિલ મોટું છે

17મા પ્રવાસી ભારતીય સંમેલનમાં ભાગ લેવા પીએમ મોદી પહોંચ્યા ઈન્દોર: સ્થળ પર ધક્કામુક્કી થતા સીએમએ માંફી માગી કહ્યું- હોલ નાનો પડ્યો, પણ દિલ મોટું છે