પેશાબ કાંડમાં DGCAની મોટી કાર્યવાહી: એર ઈન્ડિયા પર લગાવ્યો 30 લાખનો દંડ, 3 મહિના માટે પાઈલટનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ

પેશાબ કાંડમાં DGCAની મોટી કાર્યવાહી: એર ઈન્ડિયા પર લગાવ્યો 30 લાખનો દંડ, 3 મહિના માટે પાઈલટનું લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ