શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાણ’ નું 12 દિવસમાં બોક્સઓફિસ પર જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ: ભારતમાં 500 કરોડની અને ગ્લોબલી 832.2 કરોડની કમાણી કરી

શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ ‘પઠાણ’ નું 12 દિવસમાં બોક્સઓફિસ પર જબરદસ્ત પરફોર્મન્સ: ભારતમાં 500 કરોડની અને ગ્લોબલી 832.2 કરોડની કમાણી કરી