ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢમાં ચાલતી ટ્રેનમાં બારીમાંથી સળીયો આવી પ્રવાસીના માથામાં ઘુસી જતા ચાલુ ટ્રેનમાં જ મૃત્યુ

ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢમાં ચાલતી ટ્રેનમાં બારીમાંથી સળીયો આવી પ્રવાસીના માથામાં ઘુસી જતા ચાલુ ટ્રેનમાં જ મૃત્યુ