આજથી શરુ થશે નવા બનાવેલા સંસદ ભવનમાં સંસદનું વિશેષ સત્ર; ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરેએ નવા બિલ્ડિંગમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી પ્રારંભ કરાવ્યો

આજથી શરુ થશે નવા બનાવેલા સંસદ ભવનમાં સંસદનું વિશેષ સત્ર; ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરેએ નવા બિલ્ડિંગમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી પ્રારંભ કરાવ્યો