ઈઝરાયલ એરપોર્ટ પર બાળકની ટિકિટ અલગથી ખરીદવાનું કહેતા બાળકને ચેક-ઈન કાઉન્ટરની નીચે છોડીને પ્લેનમાં જતું રહ્યું કપલ, સિક્યુરીટીએ અટકાવ્યા

ઈઝરાયલ એરપોર્ટ પર બાળકની ટિકિટ અલગથી ખરીદવાનું કહેતા બાળકને ચેક-ઈન કાઉન્ટરની નીચે છોડીને પ્લેનમાં જતું રહ્યું કપલ, સિક્યુરીટીએ અટકાવ્યા