ગુજરાત: અમદાવાદ શહેરમાં 6 વિસ્તારની ચાની કીટલી પરથી જપ્ત કરાયા પેપર કપ, 20 જાન્યુઆરી પછી કરવામાં આવશે કાયદેસરની કાર્યવાહી

ગુજરાત: અમદાવાદ શહેરમાં 6 વિસ્તારની ચાની કીટલી પરથી જપ્ત કરાયા પેપર કપ, 20 જાન્યુઆરી પછી કરવામાં આવશે કાયદેસરની કાર્યવાહી