પૂર્વ પીએમ અટલ બિહારી વાજપેયી પર બની રહી છે ફિલ્મ;  આ બાયોપિકમાં પંકજ ત્રિપાઠી વાજપેયીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે

પૂર્વ પીએમ અટલ બિહારી વાજપેયી પર બની રહી છે ફિલ્મ; આ બાયોપિકમાં પંકજ ત્રિપાઠી વાજપેયીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે