વોશિંગ્ટનમાં સ્થિત પોતાની એમ્બેસીનો મોટો ભાગ વેચશે પાકિસ્તાન, ઇઝરાયેલ અને ભારતના લોકોએ લગાવી સૌથી મોટી બોલી

વોશિંગ્ટનમાં સ્થિત પોતાની એમ્બેસીનો મોટો ભાગ વેચશે પાકિસ્તાન, ઇઝરાયેલ અને ભારતના લોકોએ લગાવી સૌથી મોટી બોલી