ભારતમાં રિલીઝ નહિ થાય ફવાદ ખાનની ફિલ્મ ‘ધ લીજેન્ડ ઑફ મૌલા જટ્ટ’, સેન્સર બોર્ડે પાકિસ્તાની ફિલ્મ રિલીઝ થવાના છેલ્લા દિવસે લીધો નિર્ણય

ભારતમાં રિલીઝ નહિ થાય ફવાદ ખાનની ફિલ્મ ‘ધ લીજેન્ડ ઑફ મૌલા જટ્ટ’, સેન્સર બોર્ડે પાકિસ્તાની ફિલ્મ રિલીઝ થવાના છેલ્લા દિવસે લીધો નિર્ણય