પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાનમાં ઈરાનની સરહદ નજીક સુરક્ષા દળોના કાફલા પર આતંકવાદી હુમલો, ચાર સૈનિકોના મોત

પાકિસ્તાનના બલૂચિસ્તાનમાં ઈરાનની સરહદ નજીક સુરક્ષા દળોના કાફલા પર આતંકવાદી હુમલો, ચાર સૈનિકોના મોત