યોગગુરુ રામદેવ બાબાએ પાકિસ્તાનને લઈ આપ્યું મોટુ નિવેદન, કહ્યું- પાકિસ્તાનના 4 ટુકડા થશે તેમાંથી 3 ભારતમાં જોડાઈ જશે

યોગગુરુ રામદેવ બાબાએ પાકિસ્તાનને લઈ આપ્યું મોટુ નિવેદન, કહ્યું- પાકિસ્તાનના 4 ટુકડા થશે તેમાંથી 3 ભારતમાં જોડાઈ જશે