ઈસ્લામાબાદ, કરાચી-લાહોર સહિત પાકિસ્તાનના મોટા હિસ્સામાં વીજળી ડૂલ, કલાકો પછી આવશે લાઈટ

ઈસ્લામાબાદ, કરાચી-લાહોર સહિત પાકિસ્તાનના મોટા હિસ્સામાં વીજળી ડૂલ, કલાકો પછી આવશે લાઈટ