પાકિસ્તાનમાં મોંઘવારીનો મારઃ પેટ્રોલમાં રૂ. 26નો તો ડીઝલમાં રૂ. 17નો વધારો, પેટ્રોલ હાલ રૂ. 331.38 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ રૂ. 329.18 એ વેચાઈ રહ્યું છે

પાકિસ્તાનમાં મોંઘવારીનો મારઃ પેટ્રોલમાં રૂ. 26નો તો ડીઝલમાં રૂ. 17નો વધારો, પેટ્રોલ હાલ રૂ. 331.38 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ રૂ. 329.18 એ વેચાઈ રહ્યું છે