મેચમાં હાર્યા બાદ ‘મિસ્ટર બીન’ વાળી ટ્વીટથી ભડક્યા પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાઝ શરીફ; ઝિમ્બાબ્વેના રાષ્ટ્રપતિને આપ્યો જવાબ

મેચમાં હાર્યા બાદ ‘મિસ્ટર બીન’ વાળી ટ્વીટથી ભડક્યા પાકિસ્તાનના પીએમ શહબાઝ શરીફ; ઝિમ્બાબ્વેના રાષ્ટ્રપતિને આપ્યો જવાબ