આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહેલા પાકિસ્તાનમાં ઇંધણની અછત, પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાંબી લાઈનો

આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહેલા પાકિસ્તાનમાં ઇંધણની અછત, પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાંબી લાઈનો