ભૂખમરા પછી પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફના બદલાયા સુર- ‘અમે ભારત સાથે 3 યુદ્ધ લડયા, પાકિસ્તાન સબક શીખી ગયું છે’

ભૂખમરા પછી પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફના બદલાયા સુર- ‘અમે ભારત સાથે 3 યુદ્ધ લડયા, પાકિસ્તાન સબક શીખી ગયું છે’