અમેરિકામાં થઈ પાકિસ્તાનના વિદેશમંત્રી બિલાવલ ભૂટ્ટોની બેઈજ્જતી, આઠ દિવસ રોકાયા તો પણ અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંક મળ્યા નહિ

અમેરિકામાં થઈ પાકિસ્તાનના વિદેશમંત્રી બિલાવલ ભૂટ્ટોની બેઈજ્જતી, આઠ દિવસ રોકાયા તો પણ અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી એન્ટની બ્લિંક મળ્યા નહિ