લખનૌમાં સળગાવવામાં આવ્યા રામ ચરિત માનસના પેજ, સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય સહિત 10 લોકો પર કેસ દર્જ, 5 લોકોની ધરપકડ

લખનૌમાં સળગાવવામાં આવ્યા રામ ચરિત માનસના પેજ, સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય સહિત 10 લોકો પર કેસ દર્જ, 5 લોકોની ધરપકડ