ઓસ્કાર નોમીનેશન: એકેડેમી એવોર્ડ્સ 2023 માટે ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં નોમિનેટ થઈ શૌનક સેનની ‘ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ’

ઓસ્કાર નોમીનેશન: એકેડેમી એવોર્ડ્સ 2023 માટે ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં નોમિનેટ થઈ શૌનક સેનની ‘ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ’