મધ્યપ્રદેશમાં પીએમ મોદીનો વિપક્ષ પર પ્રહાર: કહ્યું, સનાતનને ખતમ કરવા બન્યું છે I.N.D.I.A ગઠબંધન

મધ્યપ્રદેશમાં પીએમ મોદીનો વિપક્ષ પર પ્રહાર: કહ્યું, સનાતનને ખતમ કરવા બન્યું છે I.N.D.I.A ગઠબંધન