અદાણી મુદ્દે તપાસની માંગ સાથે 16 જેટલા વિપક્ષો રેલી કાઢી ED ઓફિસ જવા નીકળ્યા, પોલીસે ત્યાં જ રોકી લીધા; 25 મિનિટ પછી પ્રદર્શન પૂરું

અદાણી મુદ્દે તપાસની માંગ સાથે 16 જેટલા વિપક્ષો રેલી કાઢી ED ઓફિસ જવા નીકળ્યા, પોલીસે ત્યાં જ રોકી લીધા; 25 મિનિટ પછી પ્રદર્શન પૂરું