31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરે મુંબઇમાં યોજાશે 26થી વધુ વિપક્ષી દળોના ગઠબંધનની બેઠક, લોન્ચ કરશે  INDIAનો લોગો

31 ઓગસ્ટ અને 1 સપ્ટેમ્બરે મુંબઇમાં યોજાશે 26થી વધુ વિપક્ષી દળોના ગઠબંધનની બેઠક, લોન્ચ કરશે INDIAનો લોગો