યુરોપિયન યુનિયનના AIને લગતા નિયમોને લીધે ChatGPTના નિર્માતા છોડી શકે છે યુરોપ, ઓપનએઆઈના સીઈઓ સેમ ઓલ્ટમેનએ આપી જાણકારી

યુરોપિયન યુનિયનના AIને લગતા નિયમોને લીધે ChatGPTના નિર્માતા છોડી શકે છે યુરોપ, ઓપનએઆઈના સીઈઓ સેમ ઓલ્ટમેનએ આપી જાણકારી