ફિલિપાઈન્સમાં વિશ્વની સૌથી મોંઘી 900 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહી છે ડુંગળી, ચીનથી કરવામાં આવી રહી છે તસ્કરી

ફિલિપાઈન્સમાં વિશ્વની સૌથી મોંઘી 900 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહી છે ડુંગળી, ચીનથી કરવામાં આવી રહી છે તસ્કરી