ઓલા ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટરમાં આવી નવી સોફ્ટવેર અપડેટ;  Move OS3 અપડેટ કર્યા પછી મળશે અનલોક સીસ્ટમ, હાઈપર ચાર્જીંગ અને ઓટો-રીપ્લાય ફીચર્સ

ઓલા ઇલેક્ટ્રિક સ્કુટરમાં આવી નવી સોફ્ટવેર અપડેટ; Move OS3 અપડેટ કર્યા પછી મળશે અનલોક સીસ્ટમ, હાઈપર ચાર્જીંગ અને ઓટો-રીપ્લાય ફીચર્સ