ઓડિશાના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી નબ કિશોર દાસનું હોસ્પિટલમાં નિધન, ASI ગોપાલ દાસે મારી હતી ગોળી, પોલીસકર્મીની પત્નીનો માનસિક રીતે અસ્થિર હોવાનો દાવો

ઓડિશાના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી નબ કિશોર દાસનું હોસ્પિટલમાં નિધન, ASI ગોપાલ દાસે મારી હતી ગોળી, પોલીસકર્મીની પત્નીનો માનસિક રીતે અસ્થિર હોવાનો દાવો