અદાણી ગ્રુપે રદ્દ કર્યા 20 હજાર કરોડના FPO: ગૌતમ અદાણીએ કહ્યું- ‘રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવું એ જ અમારું લક્ષ્ય, રોકાણકારોને તેમની રકમ પરત આપી દેવામાં આવશે ‘

અદાણી ગ્રુપે રદ્દ કર્યા 20 હજાર કરોડના FPO: ગૌતમ અદાણીએ કહ્યું- ‘રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવું એ જ અમારું લક્ષ્ય, રોકાણકારોને તેમની રકમ પરત આપી દેવામાં આવશે ‘