ઉત્તર કોરિયાની આર્મીના 75માં સ્થાપના દિવસે આયોજીત મિસાઈલ પરેડમાં પુત્રી અને પત્ની સાથે પહોચ્યા કિમ જોંગ-ઉન, સોલિડ-ફ્યુઅલ મિસાઈલનું પ્રોટોટાઈપ પણ જોવા મળ્યું

ઉત્તર કોરિયાની આર્મીના 75માં સ્થાપના દિવસે આયોજીત મિસાઈલ પરેડમાં પુત્રી અને પત્ની સાથે પહોચ્યા કિમ જોંગ-ઉન, સોલિડ-ફ્યુઅલ મિસાઈલનું પ્રોટોટાઈપ પણ જોવા મળ્યું