ઉત્તર કોરિયાએ એક અઠવાડિયામાં કર્યું ત્રીજું પરીક્ષણ: પૂર્વ દરિયા કિનારેથી લોન્ચ કરી બેલેસ્ટિક મિસાઈલ, જાપાનના ટાપુથી 250 કિમી દૂર પડી

ઉત્તર કોરિયાએ એક અઠવાડિયામાં કર્યું ત્રીજું પરીક્ષણ: પૂર્વ દરિયા કિનારેથી લોન્ચ કરી બેલેસ્ટિક મિસાઈલ, જાપાનના ટાપુથી 250 કિમી દૂર પડી