અમદાવાદ સહિત બધા રાજ્યોમાં આવનારા 7 દિવસમાં પડશે ખરી ઠંડી, ઉત્તરના ઠંડા પવનોની અસરથી કોલ્ડવેવમાં સપડાશે ગુજરાત

અમદાવાદ સહિત બધા રાજ્યોમાં આવનારા 7 દિવસમાં પડશે ખરી ઠંડી, ઉત્તરના ઠંડા પવનોની અસરથી કોલ્ડવેવમાં સપડાશે ગુજરાત