સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાં ભાજપની નો રિપિટ થીયરી; સી.આર.પાટિલે કહ્યું ‘1500 પદ પર કરાશે નવા નેતાઓની પસંદગી’

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થામાં ભાજપની નો રિપિટ થીયરી; સી.આર.પાટિલે કહ્યું ‘1500 પદ પર કરાશે નવા નેતાઓની પસંદગી’