ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની મોટી જાહેરાત: દિવાળીને કારણે રાજ્યમાં 27 ઓક્ટોબર સુધી ટ્રાફિક પોલીસ દંડ નહીં ઉઘરાવે

ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની મોટી જાહેરાત: દિવાળીને કારણે રાજ્યમાં 27 ઓક્ટોબર સુધી ટ્રાફિક પોલીસ દંડ નહીં ઉઘરાવે