પાકિસ્તાનના નાણાપ્રધાન ઇશાક ડારનું મોટું બયાન, કહ્યું- ‘IMF પાસેથી લોન લેવા પરમાણુ કાર્યક્રમ મુદ્દે કોઈ સમજૂતી નહી થાય’

પાકિસ્તાનના નાણાપ્રધાન ઇશાક ડારનું મોટું બયાન, કહ્યું- ‘IMF પાસેથી લોન લેવા પરમાણુ કાર્યક્રમ મુદ્દે કોઈ સમજૂતી નહી થાય’