ભારતના ભગોડા સ્વામી નિત્યાનંદ કૈલાશાએ અમેરિકાના શહેરો સાથે કરી છેતરપિંડી, દેશ ના હોવા છતાં 30 શહેરો સાથે કર્યા સાઈન કર્યા ‘સિસ્ટર સીટી’ એગ્રીમેન્ટ

ભારતના ભગોડા સ્વામી નિત્યાનંદ કૈલાશાએ અમેરિકાના શહેરો સાથે કરી છેતરપિંડી, દેશ ના હોવા છતાં 30 શહેરો સાથે કર્યા સાઈન કર્યા ‘સિસ્ટર સીટી’ એગ્રીમેન્ટ