ડિસેમ્બરની ઠંડીમાં ફક્ત સ્વેટર પહેરી મુંબઈના રોડ પર ફરતી જોવા મળી નિક્કી તંબોલી, આપ્યા બોલ્ડ પોઝ